STATUT
Zagrebačke udruge potrošačaI

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Zagrebačka udruga potrošača

Skraćeni naziv udruge je: ZUP

 

Članak 3.

 

ZUP je udruga registrirana pri nadležnom državnom tijelu.
ZUP je neprofitna pravna osoba.

 

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 2,5 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Zagrebačka udruga potrošača, a u sredini pečata je znak udruge ZUP i mjesto sjedišta Zagreb.

 

Članak 5.

 

Udrugu zastupa Predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 

II


CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

ZUP je udruga za zaštitu potrošača, osnovan s ciljem provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na području grada Zagreba te povezivanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

ZUP nastupa u svoje ime, a na dobrobit svih potrošača, u javnosti i pred tijelima državne uprave, s ciljem zaštite zajedničkih interesa potrošača, davanja mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače.

ZUPje osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života u gradu Zagrebu i okolici. Udruga ima za cilj informirati građane grada Zagreba putem vlastite web stranice i ostalih medija.

ZUP je organizacija za zaštitu potrošača koja djeluje na prostoru grada Zagreba, Zagerbačke županije i šire okolice, a koja ima za cilj pomoći potrošačima u zaštiti njihovih prava kao, poticati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokracijama te izgraditi djelatni sustav za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj prema standardima zemalja Europske unije.

Pri ostvarenju ciljeva svoga javnog djelovanja ZUP prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije, BEUC-a i Consumers Internationala definiranu pravima potrošača:

 • na sigurnost roba i usluga
 • na punu, pravodobnu i istinitu informaciju
 • na izbor proizvoda i usluga
 • na zadovoljenje temeljnih životnih potreba
 • na naknadu štete
 • na zdrav okoliš
 • na obrazovanje građana kao potrošača
 • na predstavljanje potrošača u tijelima vlasti koja odlučuju o pitanjima bitnim za potrošače
 •  

Provođenje politike zaštite potrošača ima za cilj:

 • iskorjenjivanje siromaštva
 • racionalno i učinkovito upravljanje
 • dostizanje socijalne pravednosti, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva ljudske osobe i obitelji
 • izgradnju uređenoga socijalno-tržišnoga i ekološki održivog gospodarstva
 • dostizanje zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova okoliša te funkcioniranje države kao pravne države 

 

Članak 7.

 

Ciljevi djelovanja ZUP-a su:

 • provedba i primjena odredbi Zakona o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj, te propisa i odluka donesenih temeljem toga Zakona, kao i ostalih propisa iz područja zaštite potrošača;
 • obavljanje poslova na području zaštite potrošača određenih Nacionalnim programom zaštite potrošača koji donosi Hrvatski sabor te provođenje aktivnosti koje su definirane programima
 • obavještavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama te pojavama na tržištu;
 • pokretanje postupaka pred nadležnim sudom s ciljem zaštite kolektivnih interesa potrošača;
 • obavljanje ostalih poslova koji su temeljem Zakona, a iz područja su zaštite potrošača sukladno članskim obvezama Statuta BEUC-a, Consumers Internationala i ANEC-a.

Djelatnosti na realizaciji ciljeva:

 • rad u centrima i savjetovalištima za zaštitu potrošača, temeljem potreba predviđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača i programima organizacija članica;
 • nastupanje u ime svojih članova, a na dobrobit potrošača, u javnosti i pred tijelima javne vlasti, radi zajedničke zaštite interesa potrošača;
 • davanje mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače;
 • sudjelovanje predstavnika u raspravama na sjednicama saborskih odbora koje su od interesa za potrošače;
 • uključivanje u provedbu školskih odgojnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanja koji sadržavaju i osnovna znanja i obveze o pravima i zaštiti potrošača;
 • promoviranje djelatnosti putem medija, organiziranje savjetovanja, tribina, predavanja i drugih stručnih skupova te uvrštavanje u program radio i TV emisija sa svrhom stručnog obrazovanja građana u području zaštite potrošača;
 • objavljivanje liste trgovaca koji su višekratno tijekom proteklih godinu dana oštetili potrošače ili svjesno prodavali proizvode opasne po zdravlje i sigurnost potrošača;
 • poticanje stručnjaka na bavljenje problemima iz područja zaštite potrošača na tržištu;
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je član ili ima svoje predstavnike u tim međunarodnim organizacijama, a sukladno njihovim statutima i programima djelovanja;
 • suradnja sa svim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad i ciljeve djelovanja ZUP-a;
 • suradnja s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i institucijama koje imaju utjecaj u području zaštite potrošača svojim znanjem i i iskustvom;
 • stalna suradnja s odgovarajućim tijelima lokalne samouprave, županijama i ostalim tijelima državne uprave na području zaštite potrošača; 

 

 

Članak 8.

 

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

-        pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

-        javnim priopćavanjem.

 

III

 

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 9.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koju prihvati Predsjeništvo.

 

Članak 10.

 

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova Udruge.

 

Članak 11.

 

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

 

Članak 12.

 

Prava i obveze članova su:

-        plaćanje članarine,

-        bavljenje aktivnostima Udruge,

-        sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

-        čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

-        čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

 

Članak 13.

 

Članstvo u udruzi prestaje:

-        dragovoljnim istupom

-        neplaćanjem članarine

-        isključenjem

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.

 

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 14.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 15.

 

Tijela udruge su:

-        Skupština

-        Predsjedništvo

-        Predsjednik

-        Tajnik.

 

SKUPŠTINA

 

Članak 16.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge

 

 

Članak 17.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 18.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 19.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 20.

 

Skupština udruge:

-        utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-        donosi i mijenja Statut Udruge,

-        donosi financijski plan i završni račun,

-        donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

-        bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Tajnik i druge članove Predsjedništva Udruge,

-        razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-        daje smjernice za rad Udruge,

-        odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-        odlučuje o prestanku rada Udruge,

-        obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 21.

 

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine koji izvršava odluke i zaključke Skupštine i vodi poslovanje udruge te obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjedništvo čine:
Predsjednik, tajnik te najmanje jedan, a najviše sedam članova koje izabire Skupština Udruge.

Predsjedništvo:
· utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna;
· utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;
· podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu;
· odlučuje o visini godišnje članarine;
· odlučuje o promjeni adrese sjedišta;
· brine o informiranju članstva i javnosti;
· odlučuje o korištenju imovine, te za prikupljanje i raspolaganje novčanim sredstvima i imovinom;
· razmatra pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine;
· donosi odluku o profesionalnom obavljanju funkcija te utvrđuje visinu osobnih primanja;
· obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova, a pravovaljane odluke odnose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

Članak 22.

Predsjedništvo i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Skupštini.
Skupština može razriješiti osobe iz članka 18. točka 4. i prije isteka mandata ukoliko prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju povjerene obaveze.
Postupak razrješenja ili opoziva cijelog tijela ili pojedinaca jednak je postupku izbora.
Svaki članPredsjedništva, može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština odnosno Predsjedništvo dužni su donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.
Izbori se provode javnim ili tajnim glasovanjem. Odluku o načinu glasovanja donosi Skupština.

PREDSJEDNIK

 

Članak 23.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

Članak 24.

 

Predsjednik:

-        zastupa Udrugu,

-        saziva Skupštinu Udruge,

-        rukovodi radom Skupštine Udruge,

-        utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-        brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-        podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

-        brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-        nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 25.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran SkupštiniUdruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik Udruge

 

TAJNIK

 

Članak 26.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge:.

-        podnosi izvješće o svom radu Udruge Skupštini Udruge,

-        brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,

-        vodi registar članova Udruge

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

V

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 27.

 

Imovinu Udruge čine:

-        novčana sredstva,

-        pokretne stvari,

-        nekretnine,

-        druga imovinska prava.

Članak 28.

 

Udruga stječe imovinu:

-        od članarine,

-        od dobrovoljnih priloga i darova,

-        od dotacija iz proračuna,

-        iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 29.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjedništvo Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 30.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti onome kome odredi SkupštinaUdruge.

.

VII

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 32.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Predsjedništvo Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

U Zagrebu, 13.02.2014. godine

 

PREDSJEDNIK

Vladimir Novotny