ZUP je udruga za zaštitu potrošača, osnovan s ciljem provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na području grada Zagreba te povezivanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

ZUP nastupa u svoje ime, a na dobrobit svih potrošača, u javnosti i pred tijelima državne uprave, s ciljem zaštite zajedničkih interesa potrošača, davanja mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače.

ZUPje osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života u gradu Zagrebu i okolici. Udruga ima za cilj informirati građane grada Zagreba putem vlastite web stranice i ostalih medija.

ZUP je organizacija za zaštitu potrošača koja djeluje na prostoru grada Zagreba, Zagerbačke županije i šire okolice, a koja ima za cilj pomoći potrošačima u zaštiti njihovih prava kao, poticati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokracijama te izgraditi djelatni sustav za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj prema standardima zemalja Europske unije.

Pri ostvarenju ciljeva svoga javnog djelovanja ZUP prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije, BEUC-a i Consumers Internationala definiranu pravima potrošača:

 • na sigurnost roba i usluga
 • na punu, pravodobnu i istinitu informaciju
 • na izbor proizvoda i usluga
 • na zadovoljenje temeljnih životnih potreba
 • na naknadu štete
 • na zdrav okoliš
 • na obrazovanje građana kao potrošača
 • na predstavljanje potrošača u tijelima vlasti koja odlučuju o pitanjima bitnim za potrošače
 •  

Provođenje politike zaštite potrošača ima za cilj:

 • iskorjenjivanje siromaštva
 • racionalno i učinkovito upravljanje
 • dostizanje socijalne pravednosti, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva ljudske osobe i obitelji
 • izgradnju uređenoga socijalno-tržišnoga i ekološki održivog gospodarstva
 • dostizanje zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova okoliša te funkcioniranje države kao pravne države 

 

Ciljevi djelovanja ZUP-a su:

 • provedba i primjena odredbi Zakona o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj, te propisa i odluka donesenih temeljem toga Zakona, kao i ostalih propisa iz područja zaštite potrošača;
 • obavljanje poslova na području zaštite potrošača određenih Nacionalnim programom zaštite potrošača koji donosi Hrvatski sabor te provođenje aktivnosti koje su definirane programima
 • obavještavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama te pojavama na tržištu;
 • pokretanje postupaka pred nadležnim sudom s ciljem zaštite kolektivnih interesa potrošača;
 • obavljanje ostalih poslova koji su temeljem Zakona, a iz područja su zaštite potrošača sukladno članskim obvezama Statuta BEUC-a, Consumers Internationala i ANEC-a.

Djelatnosti na realizaciji ciljeva:

 • rad u centrima i savjetovalištima za zaštitu potrošača, temeljem potreba predviđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača i programima organizacija članica;
 • nastupanje u ime svojih članova, a na dobrobit potrošača, u javnosti i pred tijelima javne vlasti, radi zajedničke zaštite interesa potrošača;
 • davanje mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače;
 • sudjelovanje predstavnika u raspravama na sjednicama saborskih odbora koje su od interesa za potrošače;
 • uključivanje u provedbu školskih odgojnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanja koji sadržavaju i osnovna znanja i obveze o pravima i zaštiti potrošača;
 • promoviranje djelatnosti putem medija, organiziranje savjetovanja, tribina, predavanja i drugih stručnih skupova te uvrštavanje u program radio i TV emisija sa svrhom stručnog obrazovanja građana u području zaštite potrošača;
 • objavljivanje liste trgovaca koji su višekratno tijekom proteklih godinu dana oštetili potrošače ili svjesno prodavali proizvode opasne po zdravlje i sigurnost potrošača;
 • poticanje stručnjaka na bavljenje problemima iz područja zaštite potrošača na tržištu;
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je član ili ima svoje predstavnike u tim međunarodnim organizacijama, a sukladno njihovim statutima i programima djelovanja;
 • suradnja sa svim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad i ciljeve djelovanja ZUP-a;
 • suradnja s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i institucijama koje imaju utjecaj u području zaštite potrošača svojim znanjem i i iskustvom;
 • stalna suradnja s odgovarajućim tijelima lokalne samouprave, županijama i ostalim tijelima državne uprave na području zaštite potrošača;