Objavljen je izvještaj Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o za 2014. Godinu od kojeg donosimo dio.

 

U 2014. godini nastavljen je proces organizacijskog i financijskog restrukturiranja Zagrebačkog holdinga d.o.o) što se odrazilo i na ostvareni rezultat poslovanja. Društvo je 2014. godinu završilo sa dobiti nakon oporezivanja od 17 milijuna kuna, u odnosu na 2013. godinu kada je Društvo ostvarilo dobit nakon oporezivanja od 2 milijuna kuna.

Na bolji rezultat poslovanja 2014. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uz mjere restrukturiranja koje su provedene u 2013. godini utjecale su mjere restrukturiranja s kojima je Uprava nastavila i tijekom 2014. godine. Mjere restrukturiranja provedene tijekom 2014. godine i značajna događanja za Društvo navodimo kako slijedi:

- tijekom kolovoza 2014. godine iznos od 392 milijuna kuna kratkoročnih kredita reprogramiran je u dugoročne kredite na rok od 5 godina,

- prodana su nedospjela potraživanja od Grada za stanove i poslovne prostore u naselju Novi Jelkovec a prikupljena sredstva od 648 milijuna kuna utrošila su se na zatvaranje ostatka obveza po kratkoročnim kreditima u iznosu od 340 milijuna kuna tako da Društvo u izvještaju o financijskom položaju na dan 31.12.2014. godine, osim kratkoročnog dospijeća obveza po dugoročnim kreditima i financijskom najmu, nema obveza po kratkoročnim kreditima. Dio sredstava od prodaje potraživanja je utrošen na plaćanje obveza za dovršetak započetih investicija a ostatak sredstava je ostao raspoloživ na žiro računu Društva,

- provedene mjere financijskog i operativnog restrukturiranja utjecale su na poboljšanje ocjene kreditnog rejtinga izdanog od agencije Standard & Poor's, koja je u svom posljednjem izvješću od 19. kolovoza 2014. godine, poboljšala kreditni rejting Grupe Zagrebački holding zadržavši dosadašnji rejting B te podigla izgled sa negativnih u stabilne. Grupa Zagrebački holding jedina je poslovna grupacija u Hrvatskoj koja je dobila u ovoj godini poboljšanje kreditnog rejtinga,

 - u studenom 2014. godine pokrenut je postupak nabave revolving kreditne linije u visini od 500 milijuna kuna koja bi imala ulogu osiguranja sustava likvidnosti Društva. Navedenom kreditnom linijom ne bi se povećala ukupna zaduženost Društva te bi se formirao likvidni prostor od 500 milijuna kuna koji se može koristiti po potrebi. Navedeni iznos pokriva dvomjesečne prilive Društva, te u slučaju bilo kakvih značajnijih poremećaja na tržištu formira se razdoblje od 60 dana u kojem se mogu donositi odluke strateškog upravljanja likvidnošću sustava. Uz navedeno, ovom revolving kreditnom linijom formira se mogućnost otkupa obveza prema dobavljačima, u rokovima kraćim od ugovorenih, na čemu se može dodatno ostvariti prihod ako će se od dobavljača tražiti kamatna stopa za prijevremeno plaćanje, veća od kamatne stope koja će biti ugovorena po ovom dugoročnom revolving kreditu,

- dana 30. travnja 2014. godine Uprava Društva usvojila je Plan podjele s osnivanjem, a koji je izrađen sa svrhom da se pojedine gospodarske cjeline unutar Društva odvoje, pri čemu bi nastala zasebna društva s ograničenom odgovornošću u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i to Zagrebački električni tramvaj (ZET), Zagrebački velesajam, Robni terminali Zagreb, Vladimir Nazor i Veletržnice. Plan podjele prihvaćen je od strane Gradske skupštine Grada Zagreba kao krajnjeg vlasnika, a isto tako Gradonačelnik Grada Zagreba potpisao je Pismo namjere u kojem je izražena namjera Grada Zagreba, kao budućeg 100%-tnog imatelja udjela u društvu ZET d.o.o., da će se poduzeti sve potrebne mjere radi održavanja kvalitete usluge javnog prijevoza u Gradu Zagrebu uključujući tu i podmirivanje preuzetih obveza društva ZET d.o.o. prema Grupi ZGH u skladu s Planom podjele (potraživanje Zagrebačkog holdinga od ZET-a prema Planu podjele iznosilo je 1,6 milijardi kuna). Prije upisa plana podjele na Trgovački sud u Zagrebu čekala se suglasnost Povjerenika, Deutsche bank, jer bi provedba plana podjele bez njihove suglasnosti povlačila rizik od dospijeća svih 300 milijuna EUR-a izdanih obveznica na naplatu odmah. Dana 30. prosinca 2014. godine Skupština Društva donijela je odluku o povlačenju navedenog plana podjele jer nije dobivena suglasnost Povjerenika Deuche bank. Prema Povjereniku, problematično je to što bi se izdvajanjem podružnica ZET i Zagrebački velesajam te njihovim prelaskom u vlasništvo Grada Zagreba, prestao obavljati dio djelatnosti koje su naznačene kao bitne djelatnosti u službenoj dokumentaciji Društva vezanoj za izdavanje obveznica. Dodatno je problematično što podružnica ZET ne može jamčiti za svoje financijske obveze iz razloga što posluje s gubicima. Nadalje, i pored izdanog Pisma namjere od strane Grada Zagreba da će poduzeti potrebne mjere da se društvu ZET osigura održivo poslovanje, uključujući i podmirivanje preuzetih obveza u skladu sa Planom podjelu po kojem se je ZET izdvajao, naknadno su odlukama Vlade Republike Hrvatske vezanim uz izmjene Zakona o porezu na dohodak (koji je stupio na snagu sa 1.1.2015. godine) značajno smanjeni prihodi Grada Zagreba za 2015. godinu (za oko 780 milijuna kuna). U takvim izmijenjenim pogoršanim uvjetima, Grad Zagreb više nije bio u mogućnosti dati jamstva za obveze ZET-a prema Društvu u iznosu od 1,6 milijardi kuna ili preuzeti podmirenje obveza za ZET,

- smanjenje broja zaposlenih. U 2014. godini nastavljeno je organizacijsko restrukturiranje Duštva koje je rezultiralo daljnjim smanjenjem broja radnika Društva tako da je broj zaposlenih radnika na 31.12.2014. godine, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine, smanjen za 1.776 radnika. Ukoliko se iz efekta smanjenja broja radnika izuzmu radnici podružnice Upravljanje sportskim objektima koji su u 2014. godini prešli u ustanovu koja je u vlasništvu Grada Zagreba, tada je na dan 31.12.2014. godine, u odnosu na 31.12.2013. godine, broj radnika Društva smanjen za 1.320 radnika odnosno 14%.

Vladimir Novotny, Zabreg.hr