Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14), te je njome utvrdila i provođenje mjera zabrane, zaštite i sanacije unutar III. zone zaštite izvorišta do granica Grada Zagreba.

III. zona zaštite izvoršta nalazi se na području Grada Zagreba te se proteže i na područje Zagrebačke županije i to na administrativno područje Grada Sveta Nedelja i općine Stupnik te je nužno regulirati i zaštitu tih područja mada nisu u Zagrebu.

Odlukom skupštine na 30. sjednici definirana je i zaštita zagrebačkih vodocrpilišta koja su na području Zagrebačke županije.

Vladimir Novotny, Zabreg.hr